Algemene voorwaarden (NL)

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

b. Diensten: werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht in het kader van software,  ontwikkeling en consulting op het vlak van sales en marketing, analyses en optimalisatie advies zoals verwoord in de Overeenkomst;

c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van Diensten;

d. Opdrachtnemer: Intro Ops, gevestigd aan de Plaveenseweg 14, 1271 NX, Huizen Nederland;

e. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten verleent, alsmede iedere wijziging, aanvulling of (stilzwijgende) verlenging van de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer alsmede op iedere Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien een bepaling in de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden heeft hetgeen in de Overeenkomst is bepaald voorrang.

Artikel 3. Opdracht

3.1 Op de Overeenkomst zijn de artikelen 7:400-413 BW van toepassing, voor zover daar in de Algemene Voorwaarden niet vanaf wordt geweken.

3.2 Artikel 7:409 lid 2 BW is niet van toepassing.

Artikel 4. Honorarium en onkosten

4.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is gebaseerd op het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met een tevoren overeengekomen uurtarief, vermeerderd met BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 De hoogte en de verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van het met de uitvoering van de Overeenkomst behaalde resultaat.

4.3 Opdrachtgever is tevens onkosten verschuldigd aan Opdrachtnemer, die onder meer kunnen bestaan uit reis-, parkeer- en verblijfkosten, telefoon-, fax- en portikosten en huur van ruimte alsmede honoraria en kosten van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, vermeerderd met BTW.

4.4 Kosten van adviseurs van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever vragen zekerheid te stellen voor de voldoening van haar factuur.

Artikel 5. Betaling

5.1 Opdrachtnemer zal het honorarium periodiek in rekening brengen door middel van een gespecificeerde factuur.

5.2 De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum, zonder recht van verrekening of opschorting aan de zijde van Opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn.

5.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag alsmede de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

5.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging

6.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW kan Opdrachtgever – niet zijnde een natuurlijke persoon die een opdracht geeft anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de Overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van een redelijk opzegtermijn.

6.2 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: (a) Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of (b) nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst blijvend onmogelijk is.

6.3 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: (a) Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, (b) het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, (c) er beslag is gelegd onder Opdrachtgever en dit beslag niet binnen veertien dagen is opgeheven en (d) Opdrachtnemer gegronde vrees

heeft dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal voldoen.

6.4 Het honorarium voor werkzaamheden die zijn verricht vóór de ontbinding blijven verschuldigd. Reeds gefactureerde bedragen zijn direct en volledig opeisbaar.

6.5 Opdrachtnemer is nimmer tot schadevergoeding gehouden bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

7.2 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding is in dat geval beperkt tot directe vermogensschade van Opdrachtgever en tot het bedrag van het honorarium, exclusief BTW, dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij Overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief BTW, dat Opdrachtnemer over maximaal zes maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft ontvangen.

7.3 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, imago- of reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.

7.4 Indien Opdrachtnemer door een handelen of nalaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat voor rekening van Opdrachtnemer komt.

7.5 Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

7.6 Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of nadat Opdrachtgever daarvan redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen.

7.7 Een reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien geldt als één gebeurtenis.

7.8 Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schadeloos stellen voor alle vorderingen die een derde op enig moment jegens Opdrachtnemer mocht instellen en die verband houden met een handelen of nalaten van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Voor zover Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst of van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft komt deze geheimhoudingsplicht te vervallen richting haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar indien Opdrachtnemer een beroep doet op haar

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in verband met een aansprakelijkstelling.

Artikel 9. Toepasselijk recht en klachten- en geschillenregeling

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.